Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma i Herrgården i Dala-Floda med Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening 2015-04-08

Närvarande, styrelsen: Göran Gustafsson, Micke Bergman, Kristoffer Larsson, Jo Hausel, Mats Holtmoen, Per Karlsson, Lars Westblad. Dessutom en massa fler som kommit för att delta på stämman.

§1 Mötet öppnades av Göran Gustafsson

§2 Till ordförande för dagens stämma valdes Christer Gruhs

§3 Till sekreterare för dagens stämma valdes Micke Bergman

§4 Att justera dagens protokoll valdes Erik Hindén & Kristoffer Larsson

§5 Fastställande av delaktighetslängd Dealktighetslängd saknas pga. att Dala-Floda precis blivit färdiga med omarronderingen men ej hunnit bli registrerade ännu. Styre Nordén ifrågasätter om mötets genomförande godkänns under rådande omständigheter vilket stämman bestämmer enhälligt.

Örjan Elg tar upp frågan om vattendomen för utsättning av ersättningsfisk i Närsen och om styrelsen under rådande omständigheter är betrodd, stämman bestämmer att så är fallet och mötet kan fortsätta.

§6 Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning godkändes.

§7 Fastställande av dagordningen godkändes

§8 Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för år 2014
godkändes.

§9 Revisorernas berättelse läses upp av kassör Micke Bergman och godkänns.

§10 Besluta i anledning av vinst enligt räkenskaperna. Överförs till ny räkning.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.

§12 Frågan om ersättning för upplåtelse av lokal, telefon till styrelsen och övriga medarbetare samt ersättning till Revisorer.
Styrelsens förslag: Ordförande och kassör 900 kr. Revisorerna 900 kr. Detta godkändes.

§13 Frågan om bilersättning vid beordrade resor, styrelsens förslag: 18,50 kr/mil. Godkändes.

§14 Val av styrelsemedlemmar genomfördes och godkändes enligt nedan.
                 
Mats Holtmoen och Hans-Erik Eriksson har sagt upp sig från sina styrelseuppdrag. Styrelsens förslag är enligt nedan:

Val av styrelsemedlemmar på 2år med suppleanter:
Tommy Lönnebacke (Mats Holtmoen) - suppl Mats Hindén
Kristoffer Larsson - suppl Kent Larsson
Lasse Westblad - suppl Peter Nordén

Övriga styrelsemedlemmar
Micke Bergman       suppl Lars Axelsson
Jo Hausel (Hans-Erik Eriksson)      suppl Göran Gustafsson
Per Karlsson  suppl Enar Eriksson

§15 Val av ordförande för 1 år styrelsens förslag Micke Bergman, Godkändes
Val av kassör för 1 år styrelsens förslag Micke Bergman - Godkändes

§16 Firmatecknare. Styrelsens förslag: Styrelsen samt Ordf./Kassör var för sig. - Godkändes.

§17 Val av revisorer

Styrelsens förslag godkändes enligt nedan: 
Ann-Louise Asp, Dala-Floda 
Gossas Olof Bertil Eriksson, Dala-Floda
Suppleant: Margareta Gustafsson, Handbackvägen 32, 78545 Björbo.

§18 Till valberedning valde stämman Björn Nordquist och Gabriel Eriksson. Detta godkändes.

§19A Mötet godkände förslag till inplantering av fisk enligt följande plan.

Vatten, fiskart Belopp
Gysstjärn, regnbåge 4.000 kr
Basttjärn, regnbåge 5.000 kr
Lövsjödammen, regnbåge 3.000 kr
Långsjön, öring 6.000 kr
Gryssen, öring 4.000 kr
Flosjön, öring 10.000 kr
Byrtjärn & Glasögontjärn, regnbåge 4.000 kr
Olsen (Orsen), öring 4.000 kr
Dammsjön, öring 4.000 kr
Närsen 500 kg öring del av vattendom Mockfjärds kraftverk  
Forsarna 270 kg öring
Vattendom Mockfjärds kraftverk. (vid högvatten eller brist på öring kan alternativ väljas).
 

Ytterligare förslag om utsättning i vattensystemet Ekfänn nedströms mot Dammsjön samt Gravtjärn mot Dammsjön föreslogs. Ärendet blev populärt men lades åt sidan i väntan på utredningen med vattendomen och utsättningen i Närsen där 500 kg öring sätts ut som del av vattendom Mockfjärds kraftverk och även i
Forsarna med 270 kg öring. Vattendom Mockfjärds kraftverk. (vid högvatten
eller brist på öring kan alternativ väljas).
Ny extra stämma kommer hållas vid senare tillfälle så snart utredningen är klar hos Länsstyrelsen. Stämman utlyses av ordföranden på sedvanligt sätt.

§19B Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2016 enligt nedan godkändes

Ortskort / Fiskerättsbevis 100 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - årskort 300 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - vecka 100 kr/vecka. (Familjekort)
Turistkort - dygn 50 kr/dygn. (Familjekort)
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort
Kräftfiskekort - 50 kr (endast ortskort gäller)

Trollingfiskekortet tas bort, trolling tillåts som vanligt enligt de regler och i de vatten som detta tidigare beslutats. Regler för trollingfisket lästes upp av Micke Bergman.

Trollingfiskeregler (gäller i Flosjön och Stora Lövsjön):

  1. Giltigt trollingkort gäller en båt och måste uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort gällande Floda-Björbo Fvo.
  2. Max antal spön är 8st per båt
  3. Max 2st ädelfiskar per båt och dag får tas upp resten måste återutsättas, kontroll av fångst sker alltid och överträdelse betraktas som brott mot fiskereglerna och beivras.

Fiske får endast bedrivas inom den del av Flosjön som hör till Floda-Björbo Fvo. Trollingförbud råder inom Leksand-Insjön delen av sjön.

§19C Förslag om ersättning för fångad mink 100kr. Betalas endast ut ett år retroaktivt. Godkändes

§19D Ädelfiskeregler, styrelsens förslag godkändes enligt nedan:

  • Max 2 ädelfiskar per dag/kort får fångas. Gäller alla ädelfiskevatten. Minimimått 35cm.
  • Undantag för forsarna (Hagforsen, Skålforsen, Hagelängsforsen och Fänforsen) här gäller förslaget om så kallat ”fönsteruttag” där endast harr och öring mellan 30-35 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka och endast en öring och en harr (en av varje art) per fiskekort och dag får behållas.
  • Allt fiske med levande bete förbjuds, gäller även ortsbor. Endast konstgjorda beten som spinnare, drag och flugor får användas i forsarna.
  • Käringforsen är undantaget där gäller endast flugspö och fluga, all fisk som fångas skall återutsättas.
  • Fiskeförbud i Klarbäcken och Björnbergsån mellan Närsen och bron vid Älgbergsvägen.
  • Fiske från båt eller flytring tillåtet i alla vatten utom ädelfiskevatten där det endast tillåts i Närsen, Gryssen, Långsjön, Älven och Flosjön.

Notering: Diskussion kring ädelfiskereglerna uppstod och det var främst diskussionen kring förbudet av levande beten i forsarna som väckte frågor. Micke Bergman läste upp en skrivelse om maskfiske ur etnisk och praktiskt synpunkt och därefter kunde mötet godkänna styrelsens förslag. En del andra förslag kom också fram vilket vi berörde mer under §23 Övriga frågor.

§19E Kräftfiske.
Styrelsens förslag: Tillåtet i Flosjön och i älven nedströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk.
Tid: ett dygn fr om Fredagen den 7 augusti 2015 kl. 17.00 tom Lördagen den 8 augusti 2015 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm.

Kvotering: Förslag om kvotering på max 50st kräftor per kort.

Konto: Ett nytt konto för all kräftfiskekortsförsäljning bör öppnas. Detta godkändes.

Flytt av kräftor och kommitté: Diskussionen om kräftfisket var de flestas stora intresse under stämman och frågan om flytt av kräftor från stora populationer till nya lämpliga platser togs upp av Örjan Elg. Elg påstår att man via Hav och Vatten-myndigheten kan söka om ett sådant tillstånd och att det mycket väl kan beviljas. Detta gillades och beslutades att kontrollera med Länsstyrelsen.
Vidare beslutades att utse en kräftfiskekommitté där Per och Björn Nordquist blir ledande.
Ytterligare förslag om att fler ska fiska i Noret i Dala-Floda mellan Flosjön och älven gillades av stämman.

Kräftfiskekommittén kommer hålla i ansökan av tillstånd för flytt av kräftor samt även provfiskning för att undersöka om fiske på sträckan mellan Käringforsens utlopp till Hagelängsforsens utlopp ska tillåtas 2015.

§19F Bidrag till priser mm. för fisketävling på Närsen långfredagen år 2016 med 3.000kr. Beviljas

§19G Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 Juni.
Öringfiske förbjudet i strömmande vatten fr om 15 sept. tom 1 nov. Godkändes

§19H Basttjärn fiske tillåtet endast för ortsbor. Godkändes

§20 Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas, godkändes.
Ännu mer satsning på försäljning via iFiske på internet och SMS. Godkändes.

§21 Kalkning. Upplysning om att det är kommunen (Sofia Nyberg) som ansvarar för kalkningar. Länsstyrelsen ansvarar för vattenprovtagningar och där är det Stör Ulrika Andersson som är ansvarig för hela kalkningsverksamheten.

I dagsläget har vi inga akut försurade vatten, endast tre av 433 vattenprov har höjda värden av tungmetaller och ytterligare tre av oorganiskt aluminium. Av 433 är 13 under pH 5,6 som är den nedre gränsen för öringens reproduktion. Det är två vatten som har lågt pH värde enligt mätningarna och det är Skärtjärnen och Flåtjärnen. Micke Bergman har ställt fråga hos såväl kommun som Länsstyrelsen om när nya prover kommer tas. Inväntar svar på detta.

§22 Behandling av ev. Motioner som ej behandlats i samband med annan fråga.

a) Fredrik Svanström – Motion trolling:
Förslag 1.
Ta bort det speciella fiskekortet för trolling (Trollingkortet). Tillåt istället trolling med upp till 8 spön på ordinarie fiske kort. Det är orimligt att det ska behöva kosta så mycket extra för de som vill utöva trolling.
Förslag 2
Tillåt trolling i fler vatten än Flosjön. T. ex Tyren och Olsen.
Styrelsens kommentar: Trolling i Tyren är tillåtet, däremot i Olsen/Orsen är det inte tillåtet då det finns och sätts ut ädelfisk där. Trollingkortet har tagits bort.

b) Petter Eriksson – Flosjön:
-
Återinvestera pengar från trollingkorten till Flosjön. Även skjuta till extra pengar.
- Sätta i fisk i strl 200-400 gram. Då de söker sig till djupare vatten där det är glest med gäddor. För att öka överlevnad och maximera tillväxt bör de sättas i strax efter islossning då gäddorna leker. Dessutom får de hela sommaren på sig att anpassa sig till sjön.
- Minimimått på minst 40 cm, gärna 50 cm.
- Marknadsföra trollingkorten på gagneffiske.se

Styrelsens kommentar: Då trollingkortet tagits bort faller frågan och lämnas. Övriga frågor om minimimått och utsättningar med särskilt utvalda storlekar lämnas också. Detta godkänns enhälligt av stämman.

§23 Övriga frågor

a) Anläggning av risvålar, det blev aldrig något projekt under 2013 eller 2014 varför medel för detta fortfarande finns kvar inför 2015. 4000 kr till bränsle  
för transporter av ris och annat material som att binda samman ris etc. Kvitto redovisning krävs. Här gäller först till kvarn för de som är intresserade. Detta godkändes.

b) Mockfjärds kraftverksfrågan tas upp igen, ny extra stämma kommer hållas i detta ärende när länsstyrelsen är klar med utredning om detta.

c) Käringforsens vara eller icke vara som eko-fiske vatten togs upp av Örjan Elg. Elg vill släppa fisket fritt och tillåta ett uttag på 2 kg fisk per vecka och familj (fiskekort). Förslaget ogillas.

d) Begränsa antalet utsättningsvatten med regnbåge föreslås av Örjan Elg. Han menar att man måste rusta upp anläggningarna runt Byrtjärn som förfallit. Mötet lämnar ärendet oprövat då ingen vill ta åt sig att starta upp put and take fisket där igen.

e) Ytterligare en fråga gällande isättning av ramper och en årlig bidragsfond om 1000 kr där först till kvarn gäller tas upp. Detta godkänns av stämman.

Mötet avslutas av mötesordföranden Christer Gruhs som avtackar Göran Gustafsson för många års tjänst som orförande och bl.a. införandet av det för sportfisket så viktiga ekofisket i Käringforsen.