Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Styrelsens förslag till fiskefrämjande åtgärder

Närvarande styrelsen: Micke Bergman, Göran Gustafsson, Tommy Lönnebacke.

Övriga närvarande

Olle Eriksson, Floda Mats Hindén, Björbo
Erik Hindén, Björbo Patrik Svanström, Björbo
Emil Hindén, Björbo Roland Ericsson, Björbo
Mats Gråbo, Björbo Sven Göran Ericsson
Birger Persson, Floda Christer Gruhs, Björbo
Björn Nordquist, Björbo  

§1  Mötet öppnades av Micke Bergman

§2  Till ordförande för dagens stämma valdes Christer Gruhs.

§3  Som sekreterare för dagens stämma valdes Micke Bergman.

§4  Till justeringsmän för dagens stämma valdes Mats Hindén och Erik Hindén.

§5  Fastställande av delaktighetslängd. Information om att ärendet handhas av Lantmäteriet i Örebro delgavs mötesdeltagarna och detta godkändes av stämman.

§6  Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning godkändes.

§7  Fastställande av dagordning godkändes.

§8  Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för år 2015 godkändes.

§9  Revisorernas berättelse delgavs mötesdeltagarna och godkändes. Med anledning av revisorernas berättelse om att ha striktare kontroll av fiskekortsförsäljningen beslutades att styrelsen tar fram en plan för detta. Planen är att varje kort måste fyllas i på kortblocken och att detta ska kontrolleras vid kvittering av försäljningen varje gång mellan kassör och ombud.

§10  Besluta i anledning av vinst enligt räkenskaperna. Då det inte blev någon vinst lämnades punkten.

§11  Frågan om ansvarsfrihet godkändes.

§12  Frågan om ersättning för upplåtelse av lokal, telefon till styrelsen och övriga medarbetare samt ersättning till Revisorer.
Styrelsens förslag: Ordförande och kassör 900 kr. Revisorerna 900 kr godkändes.

§13  Frågan om bilersättning vid beordrade resor, styrelsens förslag: 18,50 kr/mil godkändes.

§14  Val av styrelsemedlemmar på två år.

  

  Patrik Svanström  suppl Göran Gustafsson

  Per Karlsson  suppl Enar Eriksson

  Erik Hindén,  suppl Emil Hindén

  

§15  Val av ordförande för 1 år styrelsens förslag Tommy Lönnebacke godkändes.

  Val av kassör för 1 år styrelsens förslag Micke Bergman godkändes.

§16  Firmatecknare. Styrelsens förslag: Styrelsen samt Ordf./Kassör var för sig godkändes.

§17  Val av revisorer:

 Styrelsens förslag:

 Ann-Louise Asp, Dala-Floda

 Gossas Olof Bertil Eriksson, Dala-Floda
 Suppleant: Margareta Gustafsson, Handbackvägen 32, 78545 Björbo godkändes.

 §18   Till valberedning är styrelsens förslag Björn Nordquist och
Gabriel Eriksson godkändes.

§19A   Styrelsens förslag till inplantering av fisk.

 

  Förslag 1 (Om vi ej får bidrag till ny delaktighetslängd)

  Gysstjärn, regnbåge   3.000 kr

  Basttjärn, regnbåge   4.000 kr

  Lövsjödammen, regnbåge   3.000 kr

  Långsjön, öring   5.000 kr 

  Flosjön, öring   8.000 kr

  Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge   4.000 kr

  Forsarna, 270 kg vattendomspengar

  Närsen, 250 kg vattendomspengar

  SUMMA        27 000 kr

  Förslag 2

  Gysstjärn, regnbåge   3.000 kr

  Basttjärn, regnbåge   4.000 kr

  Lövsjödammen, regnbåge   3.000 kr

  Långsjön, öring   5.000 kr 

  Gryssen, öring  4.000 kr

  Flosjön, öring   8.000 kr

  Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge   4.000 kr

  Olsen (Orsen)   3.000 kr

  Forsarna, 270 kg vattendomspengar

  Närsen, 250 kg vattendomspengar

  SUMMA  34 000 kr

Närsen 500 kg öring del av vattendom Mockfjärds kraftverk

  Forsarna 270 kg öring. 770 kg öring motsvarar ett värde på 88,75 kr/kg x 770 kr = 68337 kr. från vattendom Mockfjärds kraftverk. (alternativ kan väljas). Förslag att använda hälften av Närsens pengar till forsrestaureringsprojektet. ca 22.188 kr. Sen finns en fast pott kvar som vi också kan utnyttja, hur mycket är oklart.

  Styrelsen beviljas att handla enligt plan beroende på hur medel för fiskerättslängden kan erhållas.

 

§19B   Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2017

  Ortskort / Fiskerättsbevis  200 kr/år. (helt Familjekort)

  Turistkort - årskort   500 kr/år. (Familjekort)

  Turistkort - vecka  250 kr/vecka. (Familjekort)

  Turistkort - dygn   100 kr/dygn. (Familjekort)

  Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.

  Kräftfiskekort  150 kr (endast ortskort gäller)

 

  Speciellt kort för Käringforsen (ortskort gäller dock även i Käringforsen)

  Årskort 600 kr/år.

  Veckokort   300 kr/vecka

  Dygnskort  150 kr/dygn

Mötets utfall blev att ytterligare två förslag kom fram på mötet och det blev sedan votering mellan Göran Gustafssons förslag och Tommy Lönnebackes där stämman bestäömde att Tommy Lönnebackes förslag skall antas enligt följande.

  Ortskort / Fiskerättsbevis  250 kr/år. Där kräftfiske ingår (helt Familjekort)

  Turistkort - årskort   500 kr/år. (Familjekort)

  Turistkort - vecka  250 kr/vecka. (Familjekort)

  Turistkort - dygn   100 kr/dygn. (Familjekort)

  Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.

  Kräftfiskekort  Ingår i ortskortet från 2017.

   Speciellt kort för Käringforsen avslogs och de nya fiskekortspriserna kommer gälla från den 1/1 2017.

§19C   Förslag om ersättning för fångad mink 100kr. Betalas endast ut ett år retroaktivt godkändes.

 

§19D  Ädelfiskeregler, styrelsens förslag godkändes enligt nedan:
a) Max 2 ädelfiskar per dag/ kort får fångas. Gäller alla ädelfiskevatten. Minimimått 35cm. Enligt årsmötesbeslut och lagen om fiskevårdsområden §31 äger fiskevårdsområdet rätt att ta ut en kontrollavgift på 400 kr för olaga fiske.

  b) Undantag forsarna (Hagforsen, Skålforsen, Hagelängsforsen och  Fänforsen) här gäller förslaget om så kallat ”fönsteruttag” där endast harr och öring mellan 30-35 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka och endast en harr och en öring (en av varje art) per fiskekort och dag får behållas.

  c) Allt fiske med levande bete förbjuds, gäller även ortsbor. Endast konstgjorda beten som spinnare, drag och flugor får användas. (GÄLLER ENDAST FORSARNA)
d) Käringforsen är undantaget där gäller endast flugspö och fluga, all fisk som fångas skall återutsättas.  

  e) Fiskeförbud i Klarbäcken och Björnbergsån mellan Närsen och bron vid   Älgbergsvägen.

f) Fiske från båt eller flytring tillåtet endast i Närsen, Gryssen, Långsjön, Olsen, Älven och Flosjön.

 

§19E   Kräftfiske.
Styrelsens förslag: Tillåtet i Flosjön och i älven nedströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk.  Ej i Noret i Dala-Floda.

Omgång 1

  Tid: ett dygn from Fredagen den 12 augusti 2016 kl 17.00 tom Lördag den 13 augusti 2016 kl 17.00. Max 10 redskap per kort .Minimimått på kräftor 10cm

  Omgång 2

  Tid: ett dygn from Fredagen den 9 september 2016 kl 17.00 tom Söndagen den 10 september 2016 kl 17.00. Max 10 redskap per kort . Minimimått på kräftor 10cm.

  Kvotering: Förslag om kvotering på max 30st kräftor per kort (gäller bägge gångerna)

  Se även inkomna motioner.

  Stämmans beslut efter diverse diskussioner blev att anta styrelsens förslag men bara tillåta kräftfiske omgång 1 och att 30st kräftor per kort får tas upp om dom överstiger 10 cm.

§19F   Bidrag till priser mm. för Fisketävling på Närsen långfredagen år 2017 3.000kr. Beviljas ej. Då tävlingen inte följer fiskevårdsområdets regler. Samt att fvo ej kan stå för is-säkerheten under tävlingen. Då det gäller fiskereglerna Måste tävlingen följa fvo’s regler för att få hållas. I annat fall är det överträdelse mot fiskeregler och därmed ett brott enligt fiskevårdslagen. Detta godkändes av stämman, således ges inga bidrag till fisketävlingen från och med nu.

 

§19G  Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni godkändes.
          Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from 15 sept. tom 1nov. Godkändes.

§19H   Basttjärn fiske tillåtet endast för ortsbor godkändes.

§20  Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas.

  iFiske och lokala ombud godkändes.

§21  Kalkning. Upplysning om att det är kommunen (Sofia Nyberg) som ansvarar för kalkningar. Länsstyrelsen ansvarar för vattenprovtagningar och där är det Stör Ulrika Andersson som är ansvarig för hela        
 kalkningsverksamheten.

          I dagsläget har vi inga akut försurade vatten, endast tre av 433 vattenprov har höjda värden av tungmetaller och ytterligare tre av oorganiskt aluminium. Av 433 är 13 under pH 5,6 som är den nedre gränsen för öringens     reproduktion. Det är två vatten som har lågt pH värde enligt mätningarna och det är Skärtjärnen och Flåtjärnen. Micke Bergman har ställt fråga hos såväl kommun som Länsstyrelsen om när nya prover kommer tas.        
          Inväntar svar på detta.

          Här uppstod en del diskussioner om VB Energis ansvar för vattenregleringen, Sven Göran Eriksson påpekar hur dåligt VB Energi sköter vattenregleringen i Olsen exempelvis. Detta i sin tur påverkar ju surheten i vattnet då
          det fylls på med mycket surt smältvatten i låga nivåer på våren. Stämman beslutar att styrelsen ser över detta.

§22  Behandling av ev. Motioner som ej behandlats i samband med annan fråga.

a) Från fisketräffen – Motion hyrtjärnar:
Byrtjärn och Glasögontjärn för en dags fiske eller hel helg. Det skulle ge fiskevårdsområdet välbehövliga inkomster och fisken som sätts ut för de enskilda tillfällena fiskas ju sällan eller aldrig upp vilket ger ett överskott för fiske mellan uthyrningarna och då ett över lag bättre fiske i dessa tjärnar till gagn för alla som vill pröva fiskelyckan när det inte är hyrvatten.

Självklart skall det vara öppet för vanligt fiskekort alla övriga dagar och enligt gällande regler. Fiskereglerna då man hyr sjöarna blir också lite annorlunda i Östra Glasögontjärn som då blir öppen alla fiskesätt under uthyrningen, alla övriga tider gäller endast fiske med fluga och flugfiskespö. Byrtjärn öppen för alla fiskesätt som vanligt. Hyrvattnen ska kunna hyras hela den isfria säsongen och om temperaturen tillåter utsättning även under vintersäsongen. Priser kommer att bli beroende på det antal kg fisk som önskas sättas ut varje tiullfälle, minimimäng 20 kg per tjärn. Endast en tjärn behöver hyras.

Fisk sätts då ut ett till två dygn före fiskedagen för att fisken ska vara optimalt på gång. Ca 20-50 kg regnbåge. Tjärnen/Tjärnarna kan hyras 1-2 dygn per utsättning.

Fiske tillåtet från gryning till skymning. Hyr man en hel helg lördag-söndag gäller fisket från gryning lördag till mörkrets infall på söndagen, alltså inget avbrott på natten mellan lördag och söndag.

Stämman är positivt inställd till hela upplägget och röstar enhälligt bifall.

b) Motion Kräftfiske

  Tillåtet i Flosjön och i älven nedströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk. Samt även i Noret i Dala-Floda (endast omgång 1) 

Omgång 1

  Tid: två dygn from Fredagen den 12 augusti 2016 kl 17.00 tom Söndagen den 14 augusti 2016 kl 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm

  Max 50 kräftor per helg

Omgång 2

  Tid: två dygn from Fredagen den 9 september 2016 kl 17.00 tom Söndagen den 11 september 2016 kl 17.00. Max 10 redskap per kort . Minimimått på kräftor 10cm.

  Max 50 kräftor per helg

  Punkten lämnas då beslut om kräftfisket redan tagits och att denna motion inte anses ge någon förbättring.


c) Restaurering av forsarna – Styrelsen får fullt förtroende att gå vidare enligt planen nedan.

Långtgående kontakter har tagits med Länsstyrelsen som håller på med detta för
fullt runt om i länet. Nu i sommar är det t.ex. Djurforsens tur och nästa år först Käringforsen.

Projektet genomförs i flera steg:

  1. Konsult projekterar och ser över åtgärdsbehovets omfattning
  2. Olika scenarier tas fram
  3. Åtgärdsplan tas fram
  4. Tillstånd söks hos Mark och miljödomstolen
  5. Allmänna intressen ses över

Med hänsyn till detta är Käringforsen utan tvekan den fors som lämpar sig bäst och gör minst intrång i allmänna intressen. Även Fänforsen kan bli aktuell men då endast på vissa partier som inte påverkar övriga forsen nämnvärt (forsen sidan).

Medel finns att söka med hjälp av Länsstyrelsen som kommer vara med och stötta projektet.

Även lekgrusplanering kommer att göras i Lillälven som rinner ner från stenkistan i Fänforsen och sedan vid forsen sidan om forsen och tillbaka ner i huvudforsen igen.

 

§23 Övriga frågor

a) Anläggning av risvålar, vi har haft en budget på 4000 kr. En pott från tidigare års vinster. Styrelsen föreslår att inga utbetalningar görs under 2016, då en stor del av föreningens medel går åt till att ta fram en ny delaktighetslängd. Godkändes.

 

b) Isättningsramper, föreningen beslutade 2015 att fondera 1000 kr årligen till en bidragsfond för byggande av ramper. I årets budget finns 1000 kr.

Styrelsen föreslår att inga utbetalningar görs 2016, då en stor del av föreningens medel går åt till att ta fram en ny delaktighetslängd. Godkändes.