Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

GAGNEF-MOCKFJÄRDS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FISKESTÄMMA ÅR 2016

Tid: 20160404.

Plats: Bodarnas bystuga

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Elis Langemar.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Elis Langemar och till sekreterare Sture Nordén.

§ 3

Till justeringsmän och rösträknare valdes Sven-Erik Olsson och Lars-Åke Persson.

§ 4

Närvarande medlemmar och ombud. Se bilagda närvarolista. Samt ett 10-tal fiske-
intresserade ortsbor. Bil. 1

§ 5

Beslöts att kallelse till stämman skett enligt tidigare årsmötesbeslut.

§ 6

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014 och godkänndes. Bil. 2

§ 7

Kassarapport, bokslutsrapport och revisionsrapport redovisades och godkändes Bil.3-5

§ 8

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9

Beslutades om att oförändrade arvoden och ersättningar skall gälla.

§ 10

Inga synpunkter framfördes på årets bokslut. Årets resultat överförs i ny räkning.

§ 11

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Elis Langemar, Sven-Erik Olsson och Mikael Lindberg.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Lars-Åke Persson, Anders Homman
och Magnus Nyström.
Till kassör utanför styrelsen omvaldes Sture Nordén

§ 12 

Till styrelseordförande för verksamhetsåret 2016 valdes Elis Langamar.

§ 13

Till revisorer omvaldes Catrine Larsson och John B. Larsson.

Till suppleanter omvaldes Ove Bergman och Stig Eriksson.

§ 14

Till valberedning valdes Fredrik Modigh, Ingmar Mårtensson och Owe Wadlund

Sammankallande Fredrik Modigh.

§ 15

Några motioner har ej inkommit.

§ 16

Styrelsens förslag till fiskeplan för 2016 godkänndes.. Bil.6

§ 17

Beslutades att priset på fiskekort och fiskerättsbevis skall vara oförändrade under 

2017, d.v.s. 150 för fiskerättsbevis och 150 för ortskort samt för turist, årskort 200, veckokort 100 och dygnskort 50 kronor.
Det särskilda kräftfiskekortet skall kosta 200:- kronor.
Fisketillsyningsmännen erhåller gratis årsfiskekort.

§ 18

Stämman beslutade att kallelse till möten skall ske i Gagnefsbladet och i Mockfjärdsbladet.

§ 19

Beslutades att 2017 års fiskekortsförsäljning skall ske enligt dagens rutiner. Förslag på ändringar i stadgarna och nya rutiner för kortförsäljningen skall tas fram för beslut på årsstämman 2017.

§ 20

Protokollet skall finnas tillgängligt hos ordföranden och sekreteraren.

§ 21

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.