Deltagande: 

Micke Bergman
Fredrik Eriksson
Mats Hindén
Per Karlsson
Göran Gustafsson
Håkan Danielsson, Fiskerienheten, Länsstyrelsen Dalarna

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Fredrik Eriksson.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötets sekreterare valdes Micke Bergman. 

§3 Information om fisketillsynsutbildarutbildning

Information om fisketillsynsutbildarutbildning, särskild utbildning kommer krävas för att få hålla fisktillsynsutbildning.

Utbildningar kommer hållas av Länsstyrelsen vid ett par tillfällen under vintern. Styrelsen kommer tillsätta ett par personer för utbildningen snarast. När dessa är utbildade kan föreningen själva hålla utbildning och se till att fisketillsyningsmän finns att tillgå kontinuerligt.

§4 Projekt Käringforsen

Håkan Danielsson informerar om Käringforsen och visar drönarfoton över forsen.
Vi ska kartlägga fiskeplatser som finns idag så man tar hänsyn till dessa när arbetet ska ske.
Tillstånd ska sökas under 2019 i samband med att kontakt med markägarna tas på allvar.
Mark och miljödomstolen handlägger tillståndsansökan.

Diskussioner kring vad som lämpligen bör göras och hur man går tillväga genomfördes och däribland togs bland annat följande frågor upp:

Hur mycket fisk kan det finnas i ett vatten? Håkan Danielsson berättar att vetenskapliga studier tagit fram en rad begränsande orsaker till varför det finns ett visst bestånd i ett visst vatten och vikten av att ha lite förståelse för detta för att förvalta ett vatten på rätt sätt utan överfiskning och överutsättning av fisk.
- Uppväxtområden är en förutsättning för att fisken ska kunna överleva predatorhot och skydda sig från andra faror. Det behövs skyddade miljöer där fisken kan gömma sig utan att bli upptäckt.
- Konkurrens om föda är en annan viktig aspekt. Tusenbröder eller för många av en art gör att konkurrensen omöjliggör ett bestånd med stor fiske eller ens många individer.
- Födotillgång Finns inte tillräckligt med föda så begränsar det självklart ett vattens produceingsförmåga både individmängd och storleksmässigt.
- Utrymme, stor fisk behöver stort utrymme, alla fiskar behöver ett revir vilket gör at begränsade områden självklart begränsar möjligheterna att ha ett rikt bestånd av fisk. Såväl djup som yta påverkar här då en stor
   volym ger bättre förutsättningar och större djup ger större rikare biotoper än ett grunt vattendrag.
- Lekområden r grundförutsättningen för all fortlevnad.
- God vattenkemi samma som lekområpden, är det inte god vattenkemi trivs inte fisken och växer dåligt eller tom dör. Fortplantningen hämmas etc.
- Vattenreglering påverkar mycket negativt förutsättningarna för ett rikt djurliv i vattnen och påverkar de flesta av ovan nämnda aspekter på ett negativt sätt.

§5 Diskussioner kring Närsån, Kvarna, Dala-Floda samt Fänan och Dammsjöområdet

Diskussioner kring Närsån och Kvarna, Dala-Floda fördes. Intressanta idéer väcktes om att skapa passager vid utlopp och i strömmar för att öppna upp faunapassager för fisk och annat djurliv.
- Närsdammen bör åtgärdas liksom omlöp vid dammen vid Kvarna. Detta ska ses över. Även Håkan skulle ta en titt på detta.

Fänan och Damsjöområdet

- Fänan och Dammsjöområdet togs åter upp som ett högintressant område. Håkan tyckte Dammsjön var ett jättehäftigt vatten. Provfiske efter flodkräfta bör göras snarast, dessvärre kunde inte detta genomföras denna sommar som planerat då det varit alldeles för lite vatten i systemet. Framtids planer på att sätta ut öring i systemet är fortfarande heta.

En del åtgärder måste göras och strömmen mellan Kvarnsjön och Dammsjön ska inventeras. Detta område skulle kunna bli en fantastisk resurs i framtiden med fiske i milsvida strömmar i området och samtidigt ge fint fiske i sjöarna i systemet. En kanske större potential än älven om det kan genomföras på rätt sätt..

§6 Framtida utsättningar

Utsättningar av fisk enligt älvdomen uppströms Lillstups kraftverksstation bör ses över redan från nästa år och kraftigt begränsas i älven under ytterligare några år så projekt Käringforsen och även övriga forsar lämnas i fred och får chansen att producera inhemsk öring och kanske framförallt harr som knappast gynnas av de stora isättningar av öring som sker varje år i forsarna.

Älvdomen rekommenderar öring av en vikt på sammanlagt 780 kg eller mostvarande värde i pengar för fiskevård. Styrelsen komer föreslå att det satsas på fler utsättningar i ”offervattnen” med regnbåge och röding samt något öringvatten. Görs detta på rätt sätt och marknadsförs kommer det att avlasta älven rejät och göra många nöjda med flera vatten att fiska av sig i. 

§7 Karta över fiskevårdsområdet

En ny karta ska tas fram till fiskekorten, liknande den som Gagnef-Mockfjärds Fvof har, en tydlig karta över alla vatten med tydliga vägar. Micke har uppdraget att ta fram en ny karta.

Mötet avslutas därefter.

Vid protokollet

Micke Bergman