Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Deltagande: 

Micke Bergman
Fredrik Eriksson
Björn Nordquist
Erik Hindén
Per Karlsson
Bengt Tillman
Patrik Svanström

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Fredrik Eriksson.

§2 Val av mötessekreterare och Justerare

Till mötets sekreterare valdes Micke Bergman och som justerare valdes Erik Hindén och Patrik Svanström.

§3 Godkännande av dagordning

Godkändes&nbsp efter några tillägg till övriga frågor, 10 e-h.

§4 Fiskettillsyningsmän – utbildning /fortbildning

Kommer ske den 7 november hemma hos Micke Bergman. Där Micke Bergman, Jo Hausel och Göran Gustafsson ska gå fortbildningskurs och Björn Nordquist ska gå grundutbildningen för att bli fisketillsynsperson. Fredrik Eriksson kommer hålla i kursen som utbildare.

§5 Fiskutsättningar 2020

Styrelsen kommer föreslå samma utsättningsplan som i år men med den stora skillnaden att även forsarna ska få fisk som vanligt igen om öring finns att tillgå. Finns ingen öring, vilket är en överhängande risk kommer tillstånd om utsättning av röding ske istället för älvdomspengarna samt övriga öringutsättningar.

Fiskutsättningsplan 2020, styrelsens förslag:

  • Gysstjärn, regnbåge, 4 000 kr
  • Basttjärn, regnbåge, 5 000 kr
  • Lövsjödammen, regnbåge, 3 000 kr
  • Långsjön, röding, 20 000 kr
    (delat om 10 000 kr vardera med Gagnef-Mockfjärd då vattnet är delat)
  • Flosjön, öring eller rödingSe nytt förslag gällande vattendomskvoten
  • Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge, 5 000 kr (maj) + 5 000 kr (midsommar) + 5000 kr (hösten) och totalt 15 000 kr
  • Gryssen, öring, regnbåge eller röding, 8 000 kr

Då tillgången på öring är fortsatt osäker kan öringen bytas mot röding i de vatten som öring är förstahandsvalet. Även regnbåge kan väljas i de slutna vattnen som ej har förbindelse med älven eller större vattensystem (de mindre vattnen).

Närsen, 250 kg öring eller röding vattendomspengar
Flosjön, 250 kg öring eller röding vattendomspengar
Forsarna, 180 kg öring eller röding vattendomspengar

SUMMA: 45 000 kr

§6 Åtgärdsplan Björnbergsån/mynningen Närsen

Diskuterades. Här ska såväl inloppet från Björnbergsån som utloppet från sjön ses över. Vid inloppet är det oftast (vid normalt vattenstånd) så lite vatten att fisken har svårt att gå upp i ån för att leka. Här ska det ses över möjligheten att gräv ur en kanal så fisken kan vandra upp i ån. Vid utloppet bör vägtrumman över Närsån ses över och på sikt bytas ut om mot en halvvägstrumma.

§7 Utloppet Flosjön

Diskuterades, där en stenkista utan lov lagts ut för ca 20 år sedan. Denna dämmer upp vattnet så mycket att vandrande fisk har svårt att komma förbi, dessutom hämmar kistan flödet ner i Noret mycket negativt vilket på sikt gör att Noret kommer växa igen påtagligt. Här bör åtminstone några fåror tas ut ur kistan så fisk kan vandra och vattnet får mer flöde ner i Noret. Över fårorna byggs sedan en gångbro.
Förslag om fönsteruttag av öring i Flosjön kommer föreslås till nästa årsstämma för att bevara den unika stam av storöring som finns i sjön.

§8 Projekt Käringforsen

Micke Bergman informerade om statusen för närvarande. Då Djurforsprojektet ligger före i kön och det projektet förhalas hela tiden kommer den forsen inte projekteras förrän tidigast 2020 - 21, detta innebär att Käringforsen förskjuts ytterligare 3 - 4 år i bästa fall. Så tidigast 2023 - 24 kommer troligtvis det projektet genomföras.

§9 Andra sjöar i behov av åtgärd

Bl.a. kommer förslag om båtramp vid Lilla Lövsjön att tas upp och ges vid nästa årsstämma. Sjögruppen med Patrik Svanström och Erik Hindén i spetsen kommer se över detta. Insatsen är inte någon större insats lik den vid Närsen utan rör sig troligen om att tillföra massa i form av grus och sten vid isättningsplatsen.

§10 Övriga Frågor

a) Utsättning av spångar vid Byrtjärn / Glasögontjärnarna kommer att ske i vinter då medel till spångvirke och spik till ganska stor del kommer sponsras av Stora Enso Skog AB. Virket fraktas till Stora Byrtjärn av Bo Lennart Olssons åkeri inom de närmsta veckorna.

b) Kalkning vid Glasögontjärnarna ska ses över av Micke Bergman som kommer testa pH värdet i sjöarna som vanligt nu i höst. Kalkning kommer ske i vår om behov finns. Om behovet är akut kommer det ske nu i höst snarast innan isen.

c) Höstlovsfiske för skolbarnen i Glasögontjärn den 28/10. Gäller för skolbarn i Björbo och Syrholns skola upp till åk 4. Regnbåge för 3 000 kr har satts i för evenemanget. Vi har även haft två meteträffar för barn i olika åldrar i somras, ca 15 personer kom på de båda träffarna vilket är en bra siffra som visar att intresset finns. Vi kommer fortsätta med ungdomsverksamheten även framöver då det är den viktigaste åtgärd vi kan genomföra för att få ungdomar mer intresserade av fiske som fritidsintresse. Metspön finns nu att tillgå hos Fredrik Eriksson.
Sportfiskarna har gett oss bidrag om 4 000 kr för detta i år.

d) Samla julgranar till risvasar diskuterades. Vi kommer informera i lokala annonsblad om detta kring Jul för att om möjligt väcka ett intresse hos allmänheten att anlägga egna vålar med julgranar. En enkel åtgärd som ger bra resultat. Vi kommer inte att göra någon gemensam aktion för detta inom föreningen utöver informationen.

e) Skyltar ska tas fram för fiskevårdsområdesgränserna vid de vatten som gränsar till andra fiskevårdsområden. I första hand gäller det Flosjön mot Leksand-Insjön, Lövsjön mot Nås samt gränserna vid Västerdalälven mot Nås uppströms och Gagnef-Mockfjärd nerströms.

f) Nya fiskekort med korrekta fiskeregler ska tas fram inför nästa år. Dessa trycks upp av AE Reklam i Dala-Järna.

g) En projektplan ska tas fram vid nästa styrelsemöte inför fiskestämman där vi schemalägger de olika projekten som ska bedrivas gemensamt så vi fokuserar på ett projekt i taget. Det är också viktigt att visa allmänheten vad vi har för projektplaner så årsstämman kan göras effektivare.

h) Minkfällor har köpts in och delats ut till flera olika. Björn Nordquist och Johan Gruhs har koll på dessa. Sex stycken har vi köpt in. Även Fredrik Eriksson har köpt in två stycken privat.

Mötet avslutas därefter.

Vid protokollet

Micke Bergman, mötessekreterare

Erik Hindén och Patrik Svanström, justerare.