Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Datum: 20210414

Plats: Festplatsen vid Bodarnas bystuga

§ 1
Stämman öppnades av styrelseordföranden Elis Langemar.

§ 2
Till ordförande för stämman valdes Elis Langemar och till sekreterare
valdes Sven-Erik Olsson.

§ 3
Till justeringsmän valdes Anders Homman och Peter Norden.

§ 4
Röstlängden fastställdes att gälla enligt föreningens stadgar.
Närvarande medlemmar samt ombud. Se bilaga närvarolista. BIL.1

§ 5
Beslut att kallelse till stämman skett enligt gällande stadgar.

§ 6
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020 godkändes. BIL. 2

§ 7
Efter genomgång av revisinsberättelsen att resultat och balansräkningen
fastställdes,överskottet balanseras i ny räkning i ny räkning och verksamhetsberättelsen
föredragits beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet. BIL. 3-5

§ 8
Beslutades om att oförändrade arvoden skall gälla,ordförande 600 kr kassör 5000 kr
sekreterare höjs arvodet till 2500 kr .Arvodet till övriga i styrelsen 200 kr per möte
oförändrat. Revisorerna 300 kr vardera.

§9
Inga synpunkter på framfördes på årets bokslut.

§ 10
Till syrelsledarmöter på 2 år Sven-Erik Olsson Mikael Lindberg.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Magnus Nyström och Thomas Flodin.

Till kassör utanför styrelsen omvaldes Kjell Olsson.

 

Bilagor Stämma 2021