Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområdesförening.

Protokoll fört vid 2022 års ordinarie fiskestämma

tid 20220411 Plats OK-Stugan Mockfjärd


§ 1
Stämman öppnades av styrelseordföranden Elis Langemar.

§ 2
Till ordförande för stämman valdes Elis Langemar och till sekreterare valdes Sven-Erik Olsson.

§ 3
Till justeringsmän valdes Thomas Flodin och Peter Norden.

§4
Röstlängden fastställdes att gälla enligt föreningens stadgar. Närvarande medlemmar samt ombud. Se bilaga närvarolista. 

§ 5
Beslut att kallelse till stämman skett enligt gällande stadgar.

§6
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 godkändes. 

§ 7
Efter genomgång av revisionsberättelsen att resultat och balansräkningen blev det ett Bil.3-5 underskott på 20 tusen kronor i kassan. Övriga medel övergår i ny räkning.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8
Beslutades om att oförändrade arvoden skall gälla,ordförande 600 kr kassör 5000 kr sekreterare höjs arvodet till 4000 kr. Arvodet till övriga i styrelsen 200 kr per möte oförändrat. Revisorerna 500 kr vardera. IT ansvarig 2500 kr. Fisketillsyningsmän och de som är med och sätter ut fisk erhåller ett gratis fiskekort.

§9
Inga synpunkter framfördes på årets bokslut.

§10
Till ordförande valdes Elis Langemar på 2 år.
Till Ledamöter på 2år valdes Peter Norden och Anders Homman.
Till IT ansvarig i styrelsen valdes Micke Bergman.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Magnus Nyström och Thomas Flodin. Till kassör utanför styrelsen omvaldes Kjell Olsson.

§11

Till revisorer omvaldes Carina Larsson och J B Larsson. Till suppleanter omvaldes Ove Bergman och Stig Erikson.

§12
Till valberedning valdes Lars Göran Lindberg. Göte Westman. Olle Stenfält. Sammankallande Lars Göran Lindberg.

§13
Inga motioner inkom till mötet.

§14
Styrelsens förslag till fiskeplan godkändes.

§15
Beslutet att 2022 skall priset för ortskort vara 300 kr och fiskerättsbevis 300 kr och på årskort 300 kr, veckokort 150 kr och dygnskort 75 kr.
Ortskort omfattar även kräftfiske.

§16
Stämman beslutade att kallelsen till möten skall ske i Gagnefsbladet.

§17
Stämman beslutade att investera i ett nytt bokföringssystem till kassören.

§18
Beslut att 2022 års fiskekortsförsäljning av fiskerättsbevis säljs enbart hos Vestlis fiske i Djurås.

Fiskekort finns att köpa hos.

Vestlis fiske Djurås och Vestlis fiske Borlänge.

Peter Norden Mockfjärd.
Bigero Mockfjärd.
Ica Mockfjärd.

Södra Tansbodama hos
Peter Norden och Lars Göran Lindberg.

Rista
Elis Langemar.

Bäsna
Barbro Kalsson.

§19
Protokollet skall finnas tillgängligt hos ordförande och hos Gagnefs kommunkontor. Och på hemsidan Gagnef Fiske.

§20
Beslutades utse Elis Langemar personnummer 570404 som ordförande och Kjell Olsson personnummer 540915 som kassör. Att var för sig ha företräde till föreningens tillgångar i Swedbank och öppna konton, disponera föreningens
konton för insättningar och uttag genom internetbanken, bankkort eller telefonbanken.

§21
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Elis Langemar, Ordförande | Sven-Erik Olsson Sekreterare

Justerare: Thomas Flodin & Peter Norden

 

Ladda ner protokollet i pdf format