Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

GAGNEF-MOCKFJÄRDS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE   FISKESTÄMMA  ÅR 2015                                                           

Tid:               20150414.

Plats: OK-Stugan Mockfjärd              

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Elis Langemar.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Elis Langemar och till sekreterare Peter Nordén.

§ 3

Till justeringsmän och rösträknare valdes Sven-Erik Olsson och Lars-Åke Persson.

§ 4

Närvarande medlemmar och ombud. Se bilagda närvarolista. Samt ett 10-tal fiske-

intresserade ortsbor.                                                      

§ 5

Beslöts att kallelse till stämman skett enligt tidigare årsmötesbeslut.

§ 6

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014 och  godkänndes.                                           

§ 7

Kassarapport och revisionsrapporten redovisades och godkändes                                          

§ 8

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9

Beslutades om att oförändrade arvoden och ersättningar skall gälla.

§ 10

Inga synpunkter framfördes på årets bokslut. Årets resultat överförs i ny räkning.                                            

§ 11

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Ingvar Nilsson och Peter Nordén.

Till suppleanter på 1 år omvaldes Lars-Åke Persson, Anders Homman

och Magnus Nyström.

Till kassör utanför styrelsen omvaldes Sture Nordén

§ 12

Till styrelseordförande för verksamhetsåret 2015 valdes Elis Langemar.

§ 13

Till revisorer omvaldes Catrine Larsson och John B. Larsson.

Till suppleanter omvaldes Ove Bergman och Stig Eriksson.

§ 14

Till valberedning valdes Fredrik Modigh, Ingmar Mårtensson och Owe Wadlund

Sammankallande Fredrik Modigh.

§ 15

Några motioner har ej inkommit.

§ 16

Styrelsens förslag till fiskeplan för 2015 godkänndes med undantag att regnbåge för 20000:- skall sättas ut i Esttjärn.  

Se Fiskeplan 2015                                                                                                                      

§ 17

Beslutades att priset på fiskekort och fiskerättsbevis skall vara oförändrade under

2016, d.v.s. 150 för fiskerättsbevis och 150 för ortskort samt för turist, årskort 200, veckokort 100 och dygnskort 50 kronor.

Det särskilda kräftfiskekortet skall kosta 200:- kronor.

Fisketillsyningsmännen erhåller gratis årsfiskekort.      

§ 18

Stämman beslutade att kallelse till   möten skall ske i Gagnefsbladet och i Mockfjärdsbladet.

§ 19

Rune Karis ville att utöver ortskort ett särskilt fiskerättsbevis införs. Fiskestämman ansåg att något särskilt kort behövdes inte, och avslogs Karis förslag med röstsiffrorna 6 mot 3.

Även Karis förslag att samtliga ortskort skulle säljas av en person, förslagsvis kassören avslogs.

Rune Karis reserverade sig mot beslutet.           

§ 20

Protokollet skall finnas tillgängligt på Hemsidan och hos ordföranden.

§ 21

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

 

Peter Nordén