Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Motioner till årsstÄmman den 14 februari 

 

1. Motion inlämnad 30/12 - 2018

Alla som är bosatta i Björbo och Dala-Floda betalar en frivillig avgift för fiske sjöar, älvar och åar som är befriade från inplantering. Närsen och Flosjön är sjöar där det frivilliga fisket gäller endast ej inplanterade fiskar, detsamma gäller för älven. För att fiska kräfta och övriga inplanterade fiskar gäller priser och bestämmelser enligt årsmötesbeslut.
Den frivilliga avgiften inkluderar familj, barn och barnbarn.

En redogörelse om vad medlemskapet i Dalarnas Sportfiskeklubb,eller vad det heter, bör presenteras.

Styrelsens svar:
Fiskekortsavgiften är i en jämförelse med fiskevårdsområden ute i landet förhållandevis billig. Exempelvis Nås Fvof har samma priser som vi och tar man sig söderut är det oftast betydligt dyrare. Fiskekortsavgiften är till för att hålla verksamheten med fiskevårdande åtgärder igång. Vi har börjat få en stabilare ekonomi de senaste två åren tack vare en uppdaterad avgift i samklang med övriga landet. Detta kommer märkas i våra åtgärder undan för undan. Dessutom skulle en segregering på detta sätt som motionen avser försvåra tillsynen och fördyra denna då det skulle behövas ännu fler tillsyningsmän än idag för att kontrollera fisket och efterleva reglerna.
För att bedriva en vettig verksamhet behöver föreningen dessutom få in pengar, fiskekorten är och har alltid varit den självklara källan. Att spekulera genom godtyckliga ”gåvor” från de som fiskar ger inga inkomster att räkna med och då är det lika bra att lägga ner verksamheten helt.
Styrelsen kan därför inte styrka motionen och föreslår att inte behandla den vidare.

 

2. Motion inlämnad 8/1 – 2019

a) Motionen avser att alla förbud inom Björbo-Floda Fiskevårdsområde skall upphöra för alla ortsbor gällande Fiske i sjöar och strömmande vatten inklusive Kärringforsen inom Björbo-Floda Fiskevårdsområde.Allt fiske ska bedrivas med lagliga fiskeredskap.
b) Utsättning av ädelfisk skall ske inom Björbo-Floda för alla ortsbor.

Styrelsens svar:
Det råder inga ”förbud” inom fiskevårdsområdet, däremot finns regler som är
helt rätt utformade enligt praxis på liknande områden landet runt. Reglerna är
till för att se till att fiskbestånden i känsliga områden ska bevaras och i
möjligaste mån förstärkas. Med ett borttagande av alla skyddsregler vi tagit
fram för alla ortsbor underminerar vi all kontroll över våra bestånd och risken
för en kraftig minskad population av forslevande arter som harr och öring blir
påtaglig. Vi kan inte tillåta detta då det även strider mot föreningens stadgar
som hänvisar till fiskevård, fiskevården kräver vissa regler och genom
borttagande av dessa regler för vissa priviligerade personer, i detta fall hela
bygdens befolkning skulle snabbt kunna innebära en katastrof för våra känsliga
forsar. Läget i vattenmiljön idag ser inte bra ut, man kan inte använda
argument som ”för så har det alltid varit” av den enkla anledningen att så är
det inte längre. Ekosystemer är i gungning, bestånden har p.g.a. miljö-
förstöring så kraftigt minskat att den ursprungliga öringen är i det närmaste
utrotad och harren är starkt hotad. Enda sättet att få ett hyfsat bestånd av
öring i våra forsar har hittills varit utsättningar, harrbeståndet har sakta men säkert sjunkit så vi har helt enkelt inte råd att sopa alla regler under mattan bara för att några få personer anser att de har rätt att fiska som de vill överallt.
Vårt syfte med olika regler i olika vatten är för att anpassa reglerna till de områden de behövs, det främsta syftet med vårt fiskevårdsarbete bör ju vara at bevara vattnen för våra kommande generationer och sakta men säkert bygga upp våra vatten till det de en gång var.

Från en av de högre instanser som vi kontaktat säger man att det förefaller som om motionen skulle ha svårt att klara en prövning enligt Lofo (Lagen om fiskevårdsområden) §1.
Så här lyder den:
Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
1 § I syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsägarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening. Föreningens verksamhet får inte omfatta fiske som enligt fiskelagen (1993:787) får bedrivas i enskilt vatten utan stöd av enskild fiskerätt.
Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur.

På Sportfiskarna tycker man det är olyckligt och hänvisar till deras normalstadgar:
§ 1 Ändamål och syfte
…….. fiskeklubb /förening är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i ………………….
Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess distrikt………………………………………………………

Klubben har till syfte:
Att bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform,
Att främja sportfiske och fiskevård
Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och utnyttjande av fiskevatten,
Att genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,
Bekämpa olagligt och oetiskt fiske.
Verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt
Verka för gott kamratskap mellan klubb (föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.

Ytterligare argument som talar mot motionen:
Huvudargumentet för att motionen inte är funktionell är att området är bildat för att förvalta fisket, vilket man inte kan säga sig göra om man stryker regelverket. Detta skulle exempelvis kunna resultera i att folk fiskar på både lekande öring och harr, som leder till……
Att förvalta fisket görs ju för att öka värdet av fisk/fiske-resursen, vilket gynnar alla fiskerättsägare. Möjligen skulle en och annan kunna fylla frysen med lekfisk under några år men på lite längre sikt är alla förlorare på att inte förvalta fisket. 

Det är dessutom fiskerättsägarnas lagstadgade skyldighet (29 § fiskelagen) att bedriva en välavvägd fiskevård och det går inte att göra utan bra fiskeregler.

 

3. Motion inlämnad 14/1
Trollingfiske bör öppnas i sjöarna Närsen, Flosjön (tillåtet idag), St. Lövsjön, Älven (i alla sel) och Olsen. Trollingfisket ska ha ett eget fiskekort som ska finnas i tre varianter:
Ortskort trolling: 250 kr/år
Dygnskort trolling: 100 kr/dygn
Årskort turist, trolling: 500 kr/år

Regler för trolling:
6st spön per båt.
Fisk får tas upp enligt gällande kvoter för vanligt fiskekort:
2 ädelfiskar får tas upp, minimimått 35 cm
Gäddor under 90 cm får tas upp, alla gäddor över 90 cm ska släppas tillbaka oavsett kondition.

Styrelsens svar:
Styrelsen föreslår att godkänna motionen som om stämman godkänner den kommer gälla från och med den 15/2 2019.