Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

2018-03-22

Kommunen ställe sig positiv tilll att ta på sig huvudmannaskapet för återställningsarbeten i Käringforsen, under förutsättning att tillstånd och bidrag beviljas.

Det myclet positiva beskedet kom efter komunstyrelsens sammanträde den 20 mars. 

Vad som ska ske härnäst är alltså sammankallning av de markägare som har mark vid forsen och gå igenom planerna med dessa.

Här är utdrag ur beslutsbesked från kommunen:

Motivering till beslut

Motivering till beslutFiskevårdsområdesföreningen driver att Käringforsen ska återställas efter de flottledsrensningar som gjorts. Arbetena innebär förenklat att återföra sten och block som tagits bort ur forsen och lagts i strandkanten eller på styrarmar och liknande. Åtgärderna är angelägna ur naturvårdssynpunkt och för fiskevården, och bidrar till att nå miljömålen samt god ekologisk status enligt Vattendirektivet.

Fiskevårdsområdesföreningen (Björbo-Floda) har låtit beställa en inventering med förslag till åtgärder. Om man ändrar vattnets djup eller läge måste man söka tillstånd för det. Det finns en undantagsparagraf om varken allmänna eller enskilda intressen påverkas. I detta fall bör tillstånd sökas så att man är säker på att ha rätt att utföra åtgärderna. Kommunen som huvudman söker då tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen börjar med att samråd hålls med markägare och andra sakägare. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning tas sedan fram bland annat utifrån inkomna synpunkter. Tillståndsprocessen tar cirka ett år. Kommunen planerar att börja med ett motsvarande ärende om Djurforsen (dnr 2018 - 14) och planerar sedan att engagera sig i Käringforsen utifrån erfarenheter från Djurforsen.

Eftersom Länsstyrelsen fördelar bidrag bör de inte vara huvudman. De bistår dock med sakkunskap i hela processen.

Finansiering

Om kommunen tar på sig huvudmannaskapet innebär det att söka tillstånd, ansvara för att åtgärderna utförs enligt tillståndet samt hantera ekonomiska frågor. Om möjligt bör kommunen beställa utförandet av fiskevårdsområdesföreningen. Det innebär att dom håller i utförandet samt söker bidrag till och bekostar åtgärderna. Uppskattad kostnad för åtgärderna är 380 000 kronor.

 

2018-02-15

 
Det blev positivt beslut från Gagnef kommuns Miljö och byggförvaltning som nu har skickat ärendet vidare för beslut till kommunstyrelsen om kommunen ska gå in som borgensman i projektet.
 
Kommunstyrelsen har möte den 20/3 och utsikterna ser bra ut.
 
Käringforsprojektet behandlas tillsammans med Djurforsprojektet, däremot ligger Djurforsprojektet lite före Käringforsprojektet när det handlar om kontakt med markägare osv.

Som det ser ut just nu är det dock poitivt och äntligen kan vi kanske få till riktiga åtgärder för fisket i forsarna som på sikt kan leda till att vi slipper konstgjord andning med stödisättning av fisk.

2018-02-05

Efter förundersökning och rapport som blev färdigställd under hösten 2016 har det nu gått ett drygt år.

Som alltid med större projekt görs det inte i en handvändning utan olika myndigheter och andra berörda ska ju kontaktas.

Det har vi nu gjort och de stora bitarna börjar falla lite bättre på plats, Gagnefs kommun och Länsstyrelsen är nu med och ska samarbeta med projektet. Eller rättare sagt Gagnefs kommun håller på att diskutera sin medverkan men man är positivt inställda på miljö och bygg som har hand om ärendet i första hand.

Nästa steg är information till alla berörda markägare runt forsen så de får all relevant information som krävs. Därefter kommer vi tillsammans med alla berörda ta fram en tidsplan för när arbetet ska utföras. Just nu är en väldigt lös plan i luften och om allt går som det ska kan arbetet utföras under 2020.

Vi har två forsar i kommunen som ska restaureras: Djurforsen i Gagnef-Mockfjärds Fvo och så Käringforsen.

När forsen sedan är restaurerad väntar en spännande framtid där vi med stor säkerhet komer se såväl fisk som övrigt liv återvända till Käringforsen. Det finns lysande exempel på detta i bl.a. Gimån med Idsjöströmmen i Jämtland där ett miserabelt fiske vänts till nåpgot fantastiskt som folk från hela världen vallfärdar för att uppleva. Detta inom ett par årtionden. Då ska vi också veta att vi redan infört en av de viktiga ingredienserna med catch and release i hela forsen med den åtgärden förankrad och sedan biotopen färdigställd kan det gå fort till vi får uppleva förändringar i rätt riktning.

Som det ser ut nu kommer ingenting att förändras, vi står så att säga och stampar och forsen är helt beroende av stödutsättningar för att få till ett hyfsat fiske, så vill vi inte ha det.